Dworzec w Częstochowie

Dworzec autobusowy PKS Częstochowa 42-200 Częstochowa Al. Wolności 51/63

Informacje o aktualnym kursowaniu autobusów PKS Częstochowa  są dostępne pod wybranymi numerami:

698 631 094  w godzinach 6:00 - 20:00

 

Dyżurny Ruchu nie przyjmuje oraz nie udziela informacji na temat skarg/reklamacji.

Wszelkie skargi, zażalenia oraz sugestie prosimy kierować pod adres: sekretariat@pks-czestochowa.pl


Kasy biletowe na zajezdni ul. Krasińskiego 14/24  czynne są:

od poniedziałku do piatku od godziny 6:00 do 20:00

 w sobotę i niedziele kasy biletowe są nieczynne

 

Informacji o rozkładzie jazdy udziela kasa biletowa. 

 REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W CZĘSTOCHOWIE

I. Postanowienia ogólne

 1. Dworzec autobusowy w Częstochowie położony przy ul. Wolności 51/63, jest własnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna.

 2. Dworzec autobusowy jest przeznaczony do obsługi podróżnych korzystających z usług przewozowych przewoźników drogowych, wykonujących publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób.

 3. Dworzec autobusowy jest udostępniany przedsiębiorcom realizującym publiczny transport zbiorowy lub transport drogowy osób, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy właścicielem dworca autobusowego, a przedsiębiorcą wykonującym publiczny transport zbiorowy  lub transport drogowy osób.

 4. Przebywanie na terenie dworca autobusowego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

II. Infrastruktura dworca

 

 1. Dworzec autobusowy posiada :
  - 7 stanowisk odjazdowych,
  - utwardzony plac do wysiadania,

   

III. Informacja dla podróżnych 

 1. Dworzec jest czynny dla podróżnych całodobowo.

 2. W godzinach nocnych nie podaje się komunikatów przez urządzenia nagłaśniające,

  a. obowiązek dopilnowania przyjazdu i odjazdu autobusu spoczywa na podróżnym,

  b. podróżny powinien przybyć na stanowisko odpraw autobusów minimum 10 min przed  planowanym czasem odjazdu autobusu

  Decyzję o dokonaniu zwrotu odpowiedniej należności za bilet dokonuje przewoźnik.
 3. Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące cennika i stosowanych ulg powinny być kierowane do przewoźnika.

 4. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez przewoźnika taryfa i wydane na jej podstawie cenniki, a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.

 5. Dworzec przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających z jego usług oraz prowadzących działalność gospodarczą na ternie dworca, lub będących odbiorcami usług tych podmiotów.

 6. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z dworca autobusowego.

IV. Zasady korzystania z dworca przez przewoźników

 1. Warunkiem korzystania z dworca autobusowego przez przewoźnika jest zawarcie umowy z właścicielem.

 2. Przewoźnik stosuje się do zasad ruchu i parkowania określonych przez kierownictwo dworca oraz do jego poleceń wydawanych w czasie korzystania z infrastruktury dworcowej.

 3. Autobusy oraz pojazdy nie związane umową z właścicielem nie mają prawa wjazdu na dworzec autobusowy.

V. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźnika 

 1. Właściciel dworca umieszcza uzgodniony rozkład jazdy świadczony przez przewoźnika w swoich systemach informacyjnych.

 2. Wyznacza przewoźnikowi stanowiska odjazdowe i udostępnia je na 10 minut przed planowanym odjazdem.

 3. Udostępnia przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie dworca autobusowego przez okres 30 minut, tj. czas gwarantujący dokonanie czynności związanych z obsługą pojazdu.

VI. Zasady poruszania się po terenie dworca autobusowego 

 1. Ruch pieszy:

  1. Pieszy jest obowiązany korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych i chodników wzdłuż peronów.

  2. Zabrania się :

  • a. przechodzenia przez plac manewrowy,

   b. przechodzenia między autobusami w miejscach postojowych.

 2. Ruch pojazdów:

  1. Do wjazdu na teren dworca uprawnieni są:

  • a. przewoźnicy, przedsiębiorcy, operatorzy, którzy zawarli z właścicielem dworca autobusowego w Częstochowie stosowne umowy w komunikacji regularnej międzymiastowej – przewozy regularne, specjalne, międzynarodowe,

   b. przewoźnicy indywidualni – wykonujący przewozy okazjonalne, po uzgodnieniu ze służbami dyspozytorskimi i dokonaniu w kasie firmy stosownych opłat według cennika,

   d. policja, inspekcja transportu drogowego, żandarmeria wojskowa, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, straż miejska i służby zabezpieczenia technicznego dworca, w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,

   e. korporacje taksówkowe oznaczonymi pojazdami taxi, ( tylko na czas wysadzenia pasażera)

   f. pracownicy obsługi dworca.

  2. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonych stanowisk odjazdowych na terenie dworca autobusowego jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu pojazdem włączenie się do ruchu.

  3. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • a. przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególna ostrożność, a w szczególności:

   • - sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

    - upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym upewnieniu się, zapewnić sobie pomoc innej osoby.

  4. Na terenie dworca autobusowego obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju pojazdów na chodnikach, w miejscach oznaczonych właściwym znakiem zakazu oraz w miejscach postojowych przeznaczonych wyłącznie dla postoju pojazdów obsługi.

  5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę do tego nieuprawnioną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

 3. Korzystanie z miejsc postojowych

  1. Na terenie dworca autobusowego znajdują się wyznaczone miejsca postojowe oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi przeznaczone dla autobusów i innych pojazdów mogących z nich korzystać. Parkowanie może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

  2. Pozostawienie pojazdu na terenie dworca autobusowego nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby zarządzającego do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu. Właściciel dworca nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.

  3. W miejscach wyznaczonych do postoju pojazdów zabrania się;

  • a. magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

   b. tankowania pojazdów,

   c. opróżniania toalet,

   d. pozostawiania nieczystości.

  4. Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są przestrzegać poleceń kierownictwa dworca autobusowego i służb porządkowych dotyczących obowiązujących na terenie obiektu zasad organizacji ruchu, parkowania pojazdów, porządku i bezpieczeństwa, oraz warunków korzystania z usług dodatkowych.

  5. Bezumowne korzystanie z dworca powoduje obciążenie jego właściciela karą zgodnie z taryfikatorem opłat i prowizji za korzystanie z dworca autobusowego w Częstochowie.

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI OBIEKTU

 1. W przypadku zaistniałej konieczności ewakuacji obiektu (pożar, zagrożenie atakiem terrorystycznym itp.) wszystkie osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń podawanych przez koordynatora ewakuacji, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia Ratunkowego i Ochrony obiektu.

 2. W przypadku przeprowadzanej ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom porządkowym i ratowniczym.

 3. Dyżurny ruchu dokonuje odprawy podróżnych z miejsca wyznaczonego przez koordynatora ewakuacji , podaje komunikaty za pośrednictwem przenośnego sprzętu nagłaśniającego. Zapisy odnośnie wysłanych kursów i uwagi dokonuje ręcznie w dzienniku odpraw. Wyjątkowo dopuszcza się odprawę autobusu w trasę, bez kompletu wymaganych dokumentów przewozowych i tablic kierunkowych, jeżeli nie ma możliwości ich skompletowania.

 4. Telefony Alarmowe:

  Tel. Ratunkowy 112

  Pogotowie Ratunkowe 999

  Policja 997

  Straż Pożarna 998

VIII. Postanowienia porządkowe

 1. W przypadku zanieczyszczenia dworca autobusowego płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami stałymi lub w inny sposób, należy ten fakt niezwłocznie osobiście zgłosić obsłudze dworca autobusowego. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń uczestnik ruchu zostanie obciążony kosztami ich wykonania.

 2. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zakazanym powodującego utrudnienie ruchu lub w inny sposób zagrażającego bezpieczeństwu, co utrudni prowadzenie akcji ratowniczej, pojazd zostanie usunięty na koszt i ryzyko jego posiadacza, za pośrednictwem Straży Miejskiej lub Policji.

 3. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z dworca autobusowego przez Straż Miejską lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu.

 4. W zakresie związanym z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu i porządku na terenie dworca autobusowego kierownictwo dworca współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz innymi właściwymi organami lub instytucjami.

 5. Wobec osób nie stosujących się do wdrożonej organizacji ruchu na terenie dworca autobusowego będzie prowadzone postępowanie przez Policję lub Straż Miejską.

 6. Na terenie dworca autobusowego zabrania się:

  a. żebrania,

  b. spożywania alkoholu, wnoszenia i używania środków odurzających,

  c. przebywania na terenie dworca w stanie nietrzeźwym,

  d. umieszczania ogłoszeń, reklam, plakatów, napisów, itp. bez zgody kierownictwa dworca,

  e. karmienia ptaków i zwierząt,

  f. niszczenia, dewastacji lub przywłaszczania mienia poczekalni, elementów wyposażenia, itp.,

  g. wnoszenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów,

  h. wykorzystywania miejsc siedzących przeznaczonych dla podróżnych przez inne osoby i do innych celów,

  i. zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz naruszenia dóbr osobistych osób korzystających z dworca autobusowego,

  j. przebywania w celach noclegowych,

  k. prowadzenie bez zgody właściciela działalności akwizycyjnej, w szczególności polegającej na nakłanianiu podróżnych do korzystania z określonych usług przewozowych,

  l. prowadzenia działalności handlowej bez zgody kierownictwa dworca.

 7. Za rzeczy pozostawione bez dozoru i opieki na terenie dworca autobusowego właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 8. W sprawach dotyczących dworca autobusowego należy zgłaszać się do administratora dworca lub dyżurnego ruchu (w godzinach jego pracy).

 9. Regulamin korzystania z dworca autobusowego jest do wglądu w siedzibie administratora, na stronie internetowej www.pks-czestochowa.pl oraz na dworcu autobusowym u dyżurnego ruchu.

 10. Regulamin korzystania z dworca autobusowego obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.