Taryfa przewozowa

TARYFA PRZEWOZU  OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS CZĘSTOCHOWA S.A.

§ 1 
Obszar i zakres ważności taryfy
1. Niniejsza Taryfa obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ma zastosowanie przy zarobkowym, regularnym przewozie osób i bagażu autobusami PKS Częstochowa S.A.
2. Taryfę i jej zmiany ogłasza się w drodze zarządzenia Zarządu PKS Częstochowa S.A., zaś jej pełny tekst zamieszcza się w punktach sprzedaży biletów na dworcach autobusowych w Częstochowie, Pajęcznie i Kłobucku oraz przekazuje do użytku służbowego każdej obsłudze autobusu PKS Częstochowa S.A.
3. Taryfę doręcza się po każdej zmianie do organu udzielającego zezwolenia na zarobkowy przewóz osób.


§ 2 
Rodzaje opłat taryfowych

4. Taryfa zawiera postanowienia i opłaty dotyczące :
a. przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej zwykłej,
b. przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej pośpiesznej,
c. przewozów za biletami miesięcznymi ogólnodostępnymi w komunikacji zwykłej,
d. przewozów za biletami miesięcznymi szkolnymi i miesięcznymi ulgowymi,
e. przewozów ulgowych,
f. przewozu bagażu,
g. dodatkowych opłat związanych z przewozem osób i bagażu.
5. Opłaty za przewozy osób i bagażu w regularnej komunikacji autobusowej zwykłej, pośpiesznej, a także inne są cenami umownymi.

§ 3 
Opłaty za przewóz osób - zasady ogólne

A. Odległość taryfowa
1. Odległość taryfowa jest to odległość (zaokrąglona do pełnego 1 km), pomiędzy punktami zatrzymania się autobusu zwanymi przystankami, na których mogą wsiadać pasażerowie.
2. W miejscowościach, gdzie występuje więcej niż 1 przystanek ceny mogą być zrównane do przystanku głównego.
3. Odległość taryfową podaje się w cennikach biletowych i rozkładach jazdy, dla każdej linii autobusowej oddzielnie.
4. Do ustalenia odległości przewozu dla pasażerów wysiadających na przystankach tylko do wysiadania, przyjmuje się odległość do najbliższego przystanku dla wsiadających.
5. Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do miejscowości leżącej obok trasy głównej ponownie wraca na trasę główną, na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.
B. Przepisy ogólne
1. Opłatę za przewóz osób ustala się w zależności od rodzaju komunikacji, którą odbywa się przewóz, za odległość przewozu z właściwej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przejazdowych, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( tekst jednolity Dz. U.z 2002 r. Nr 175,poz.1440 z późniejszymi zmianami ).
2. Za zajęcie w autobusie określonego miejsca numerowanego, oznaczonego na bilecie na przejazd lub na oddzielnej miejscówce, nie pobiera się osobnych opłat.
3. Opłaty przewozowe :
a. za jednorazowe przejazdy osób zawarte w "Cenniku biletów" - (zal01)
b. za jednorazowe przejazdy osób w komunikacji pośpiesznej zawarte w Cenniku biletów" - (zal02)
c. za przejazdy na podstawie biletów miesięcznych zawarte w Cenniku biletów" - (zal03)
d. za przewóz bagażu zawarte w "Cenniku biletów" - (zal07)
4. Na podstawie odpowiedniej tabeli opłat ustala się osobno dla każdej linii autobusowej cennik, w którym wymienia się wszystkie przystanki na danej linii, odległości między tymi przystankami oraz wysokość opłat normalnych i ulgowych.
5. W oparciu o analizę rentowności dopuszcza się możliwość stosowania w poszczególnych kursach cen innych niż podane w cennikach kilometrowych.
6. Cenniki biletowe podaje się do wiadomości publicznej na dworcach autobusowych i na żądanie powinny być udostępnione podróżnemu.
7. Bilety na przejazd autobusami sprzedawane są w kasach biletowych na dworcach oraz przez obsługę autobusu.

§ 4 
Bilety miesięczne

Ogólne zasady nabywania biletów miesięcznych imiennych ogólnodostępnych, miesięcznych ulgowych i miesięcznych szkolnych.

1. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna.
2. Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne wydaje się na przejazdy autobusami w komunikacji zwykłej i pośpiesznej, natomiast bilety miesięczne szkolne i miesięczne ulgowe wyłącznie w komunikacji zwykłej.
3. Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i miesięczne szkolne mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i uczelnie dla swoich uczniów i studentów.
4. Bilety miesięczne ulgowe oraz miesięczne szkolne wydawane są z ważnością na okres 1 miesiąca kalendarzowego, natomiast bilety miesięczne ogólnodostępne normalne wydawane są na okres 1 miesiąca lub połowy miesiąca.
5. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach "tam" lub "z powrotem" z innego środka komunikacji, bilet miesięczny jest wydawany z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za bilet taki pobiera się połowę ceny.
6. Jeżeli przejazdy w kierunku "tam" odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku "z powrotem" do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.
7. Cenę biletu miesięcznego ogólnodostępnego ustala się jako krotność ceny biletu jednorazowego normalnego dla właściwej strefy kilometrowej, natomiast ulgowego poprzez przemnożenie ceny biletu miesięcznego ogólnodostępnego przez wielkość odpowiedniej ustawowej ulgi. Cena biletu na połowę miesiąca jest liczona według wzoru : ( cena biletu miesięcznego / 2 ) + 10 złotych.
8. Dopuszcza się zmianę przelicznika wielokrotności decydującego o cenie biletu miesięcznego ze względu na kształtowanie się rentowności poszczególnych linii i kursów
9. Odstępowanie biletu miesięcznego imiennego innej osobie jest niedozwolone.
W razie stwierdzenia, że z biletu miesięcznego korzysta inna aniżeli wymieniona na nim osoba uprawniona, bilet odbiera się nie zwracając za niego należności, a podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 6 Taryfy.
10. Realizacja uprawnienia do ulgowych przejazdów uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w przepisach szczególnych w tym zakresie.
11. Dwóch i więcej ulg nie stosuje się równocześnie do opłat za ten sam przewóz.
12. Ulgę stosuje się tylko przy nabyciu biletu. Po dokonaniu przewozu nie uwzględnia się żądań o zastosowaniu ulgi w drodze zwrotu części należności wpłaconej za bilet.
13. Dokumenty uprawniające do nabywania biletu ulgowego muszą odpowiadać wszystkim warunkom ustalonym w przepisach szczególnych o danej uldze.
14. Na żądanie organów kontrolnych podróżny zobowiązany jest do okazania biletu, łącznie z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi.
15. W razie nieprawnego korzystania z ulgi, podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu, stosując przepisy § 6 Taryfy.
16. Podróżny obowiązany jest okazać bilet obsłudze autobusu natychmiast po wejściu do autobusu.

§ 5 
Inne opłaty

Przewóz rzeczy ( bagażu ), psów i zwierząt

1. Podróżny ma prawo przewieść bezpłatnie rzeczy (bagaż podręczny) trzymane przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia , którego podróżny może rozporządzać tylko przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje.
2. Podróżny inwalida poruszający się przy pomocy wózka inwalidzkiego ma prawo przewieść ten wózek inwalidzki bezpłatnie.
3. Za małe zwierzęta (oprócz psów) i ptaki przewożone w autobusach na rękach podróżnego nie pobiera się opłaty.
4. Za inne zwierzęta i ptaki przewożone w klatkach i koszach umieszczonych w lukach bagażowych pobiera się opłaty zgodnie z tabelą opłat zawartą w "Cenniku biletów" - (zal07)
5. Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za 1 sztukę bagażu przewożonego przez podróżnego w luku bagażowym autobusu.
6. Za każdą 1 sztukę bagażu przewożonego przez podróżnego autobusem, nie umieszczonego w sposób określony w ust. 1, podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę określoną w tabeli opłat zawarte w "Cenniku biletów" 

§ 6 
Opłaty dodatkowe

1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną braku odpowiedniego dokumentu przewozu osób (ważnego biletu) lub bagażu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.
Podstawa prawna : Art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ).
2. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117) w następujący sposób :
a. za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowe go normalnego obowiązującego danego przewoźnika,
b. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jako 40 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego
c. za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, a w szczególności :
    - za zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat
    - za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków, jako 20 krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego danego przewoźnika.
d. opłatę manipulacyjną ustala się uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % tej opłaty ustalonej w sposób określony w punkcie 2.

§ 7 
Opłaty za uszkodzenie i zanieczyszczenie autobusu

1. Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty ustalone na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.


§ 8 
Zasady zmiany taryfy i cen

1. Zmianę taryfy przewozowej i cen za usługi przewozowe, realizowane autobusami PKS Częstochowa S.A., dokonuje się na podstawie zarządzenia Prezesa PKS Częstochowa S.A., przy zachowaniu terminów i zasad ich wprowadzenia wynikających z odrębnych przepisów (Prawo przewozowe i ustawa o cenach).
2. Zmiany cen za przewozy dokonuje się stosownie do poziomu kształtowania się kosztów działalności PKS Częstochowa S.A., cen zaopatrzeniowych w tym cen paliw, sytuacji na rynku transportowym, a także innych czynników decydujących o poziomie cen.
3. Zmianę cen poprzedza każdorazowo analiza kształtowania się rentowności działalności przewozowej w przyjętym porównywalnym okresie.

 


Zmiana od 20 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
W związku z rezygnacją z pobierania przez Spółkę PKS Częstochowa S.A. opłaty
manipulacyjnej w wysokości 10 złotych (dotyczącej biletów dwutygodniowych)
zmienia się paragraf 4 punkt 7 Taryfy przewozu osób i przyjmuje brzmienie:


„Cenę biletu miesięcznego ogólnodostępnego ustala się jako krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego dla właściwej strefy kilometrowej, natomiast ulgowego
poprzez przemnożenie ceny biletu miesięcznego ogólnodostępnego przez wielkość
odpowiedniej ustawowej ulgi. Cena biletu dwutygodniowego jest ustalona według
wzoru: (cena biletu miesięcznego/2).”